Monitorowanie przekazywania uprawnień ustawodawczych i nadzór państw członkowskich nad korzystaniem przez Komisję z uprawnień wykonawczych uprawnienia ustawodawczeSprawozdawca M.Groote: Przekazanie uprawnień ustawodawczych Komisji nie jest tylko zagadnieniem technicznym, ale może obejmować kwestie delikatne politycznie o wielkim znaczeniu dla obywateli UE i konsumentów. Wraz z zezwoleniem na oświadczenia zdrowotne i żywieniowe, dodatki do żywności i aktywne substancje chemiczne, etykietowanie żywności, definicja napojów i środków spożywczych oraz funkcjonowanie Unijnego Systemu Handlu emisjami. Przekazanie uprawnień jest wyborem, jakiego może dokonać Parlament jako współustawodawca, a wyboru tego powinien dokonywać ostrożnie i rozpatrując każdy przypadek osobno, z uwzględnieniem potrzeby zabezpieczenia swoich prerogatyw i zapewnienia przejrzystości procesu ustawodawczego w UE.

Uprawnienia ustawodawcze

Uprawnienia ustawodawcze

W związku z każdorazowym polizbońskim dostosowaniem aktu prawnego środki uprzednio objęte procedurą regulacyjną połączone z kontrolą powinny podlegać aktom delegowanym, a nie aktom wykonawczym, z wyjątkiem uzasadnionych przypadków. Obecna praktyka Komisji w odniesieniu do przekazywania i gromadzenia aktów delegowanych, porządków dziennych posiedzeń przygotowawczych i dokumentów ich dotyczących jest gorzej rozwinięta niż w przypadku aktów wykonawczych i nie odpowiada właściwemu mechanizmowi w rozumieniu wspólnego porozumienia w sprawie aktów delegowanych. Obecne ustalenia dotyczące jego nadzoru nad aktami wykonawczymi są niewystarczające i nie powinny ograniczać się do projektów aktów. Wzywa się do zmiany art. 11 rozporządzenia w sprawie aktów wykonawczych, tak by (z zasady i z wyjątkiem aktów przyjmowanych w trybie pilnym) Parlament miał prawo zbadania aktu wykonawczego w ciągu miesiąca od jego przyjęcia.

E. Herczog: Wydaje się, że trzeba się przyglądać bliżej aktom delegowanym, warte zastanowienia jest także, jak je stosować by nie stracić kompetencji PE do współdecydowania i zarządzania, należy zadbać o odpowiednią ich proporcję.